Een wettelijke borgtocht dekt onze beroepsverbintenissen onder de voorwaarden gesteld door het K.B. van 30 juni 1966, gewijzigd bij K.B. van 2 april 1996. Die borgtocht mag maar worden aangewend na verzending aan de schuldenaar bij ter post aangetekende brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan (eveneens aangetekend) aan de Administrateur-generaal voor Toerisme, Grasmarkt 61 – 1000 Brussel. De verzending van de aanmaning en die van het afschrift moeten gebeuren binnen 12 maanden na de uitvoering van de diensten die de schuld hebben doen ontstaan.

Conform art.36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Evenementtours bvba door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 - RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

VVR garantie

Evenementtours is lid van de VVR-VVRO. Dit is de grootste Vlaamstalige beroepsvereniging, opgericht in 1975 door Antoon Van Eeckhout. De VVR treedt op als beheerder van een groepsverzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Haar leden worden verplicht tot constante scholing in het "Instituut voor de Reisagent". Wat het reiscontract betreft, streeft de VVR naar eenvormige contracten en algemene verkoopsvoorwaarden. De VVR ligt aan de basis van de Geschillencommissie Reizen.

Vlaamse Solidariteit Reisgelden (VSR)

Vlaamse Solidariteit Reisgelden (VSR) is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR), Vereniging van Vlaamse Reisorganisatoren (VVRO) en de Europese Goederen en reisbagage verzekeringsmaatschappij. Zij zorgt voor de verzekering tegen financiële risico's bij reisorganisatoren en reisbemiddelaars en voorkomt o.a. dat u als consument schade lijdt bij een faillissement. Deze samenwerking betekent voor de reiziger zekerheid, voor de sector professionalisme.