Reisvoorwaarden

Onze algemene verkoopsvoorwaarden volgen volledig eenvormig de algemene voorwaarden bepaald door de Geschillencommissie, Vooruitgangsstraat 50, 1210 Brussel. Deze zijn conform aan de reiscontractenwet van 16 februari 1994. Deze voorwaarden werden door de Geschillencommissie gesplitst in algemene reisvoorwaarden en bijzondere voorwaarden. De algemene reisvoorwaarden en onze bijzondere voorwaarden als bemiddelaar en organisator zijn verder te bekijken:

Algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen
Bijzondere reisvoorwaarden Evenementtours

Bijzondere voorwaarden van Evenementtours en belangrijke extra informatie bij uw bestelling

De Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen samen met deze Bijzondere Reisvoorwaarden maken integraal deel uit van de bestelling die u bij Evenementtours plaatst.

In het geval Evenementtours optreedt als doorverkoper van enkel één soort reisdienst (b.v. enkel vlucht, vlucht + visum, enkel hotel of een combinatie van niet meer dan 5 hotels verleent de reiziger aan Evenementtours de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en organisator.

Artikel 1 : Prijzen
1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
2. De prijs is steeds vergezeld van een duidelijke omschrijving (bijv.: totaalprijs op basis van een dubbele kamer, prijs per persoon, per kamer, prijs op basis van aantal personen, …).
3. De prijzen bevatten: zie offerte/bevestiging.
4. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor reispas/paspoort, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, facultatieve fooien, vluchten en luchthaventaksen, uitstappen, maaltijden, dranken en verblijftaksen, die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
5. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
6. Aan dossiers op aanvraag, behalve indien zij in een vaste boeking resulteren, zijn altijd EUR 35.00 dossierkosten verbonden.
7. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van (bedrag) per dossier.
8. De prijzen zijn berekend op basis van
a) wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op datum van offerte bekend waren. De wijziging van de wisselkoersen zal worden doorgevoerd, indien de koers van de munt, bijv. de dollar of de Britse pond hoger of lager is ten overstaan van de euro).
b) taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van de te koop aanbieding.
c) de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element uitmaken van deze vervoerprijs op basis van de datum van de te koop aanbieding.
9. Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.

Artikel 2 : Betaling van de reissom
De reiziger betaalt normaal bij ondertekening van de bestelbon, 30% van de totale prijs van de reis, eventueel vermeerderd met 100% van de vluchtprijs als de vluchten worden uitgegeven aan het op moment van bestelbon geldende prijs. Er kan op de bestelbon evenwel anders worden overeengekomen.

Artikel 3 : Formaliteiten
1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem op de offerte/persoonlijke reiswebsite worden medegedeeld. Deze informatie wordt steeds gebaseerd op reizigers met de Belgische nationaliteit, reizend met een Belgisch paspoort en voor toeristische doeleinden. Indien deze criteria niet worden voldaan, voor niet Belgen of Belgen van een vreemde afkomst, moet de reiziger zich rechtstreeks bij de bevoegde instanties en/of consulaat van het land van bestemming informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen. Indien naar/via de Verenigde Staten of Canada gevlogen wordt is de reiziger verplicht een elektronische toestemming te verkrijgen via de desbetreffende websites. Indien er geen goedkeuring wordt verleend, is er wel een visum vereist.
2. Met uitzondering van de vermelde inentingen zijn er op datum van offerte/bevestiging geen verplichte inentingen, wat niet wil zeggen dat er geen aan te raden zijn. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen en gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.
Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma, epilepsie, enz. ...) alsook andere zoals slechtziendheid, beperkte mobiliteit, rugklachten, zwaarlijvigheid... moeten bij de aanvraag gesignaleerd worden aan de reisorganisator.
3. Kinderen (minderjarigen) dienen over een reispas/identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
4. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

Artikel 4 : Bagage
1. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.
2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Tenzij anders vermeld, voorziet Evenementtours 1 stuk bagage per persoon (normale grote, max. 20 kg) en 1 stuk handbagage van 5 kg. Dit is evenwel afhankelijk van vluchtmaatschappij en boekingsklasse.

Artikel 5 : Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. Aanpassingen en annuleringen van vluchten door de vervoerder -al of niet via overmacht- kunnen extra kosten met zich meebrengen om de reis aan te passen en in de beste omstandigheden te laten doorgaan.
Mocht zich voor of tijdens de vliegreis een vertraging voordoen, waardoor u veel later op de bestemming arriveert, of waardoor u met een andere vlucht dan oorspronkelijk voorzien was op uw bestemming arriveert, dient u contact op te nemen de geboekte leveranciers van diensten/verblijven op uw bestemming en de nieuwe regeling te melden.

Artikel 6 : Annuleringen en wijzigingen door de reiziger
1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de organisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
2. a. Vliegtuigtickets: vanaf de bevestiging van de reis: 100% van de reissom.
b. Landgedeelte: tot 6 weken voor de afreis: 30% van de reissom met een minimum van € 150.00 per persoon; minder dan 6 weken voor afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom. 3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. Tot 6 weken voor vertrek: € 100,00 per persoon; minder dan 6 weken voor vertrek: per dossier te behandelen.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid
1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
3. Sommige van onze bestemmingen zijn bijzonder. De reiziger bevestigt nadrukkelijk op de hoogte te zijn van deze bijzondere bestemmingen met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land. De bestemming(en) kunnen zowel politiek, sociaal/economisch en zelfs door de natuur onstabiel zijn. Gezien de aard van de reizen op deze reisbestemmingen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan, of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De lokale omstandigheden en de bijzondere bestemmingen van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht.
4. Prijzen van vluchttickets kunnen vlug wijzigen. Het niet tijdig aan Evenementtours bezorgen van de voor akkoord getekende bestelbon/betaling van het voorschot kan er dan ook voor zorgen dat de prijs hiervan niet meer kan uitgegeven worden aan de eerder voorgestelde prijs. Ook het niet tijdig bezorgen van de nodige gegevens en documenten kan leiden naar duurdere prijzen. In dit geval is de Evenementtours niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
5. Bijzondere voorkeuren en informatieplicht.
Indien er voor de reiziger essentiële elementen betreffende de reis dienen te worden voorzien (b.v. rolstoelbereikbaarheid, ...) dienen deze elementen duidelijk te worden vermeld. Minder essentiële voorkeuren dienen eveneens te worden vermeld. (vb. een kamer op de bovenste verdieping,...). Evenementtours zal alles in het werk stellen ook aan de minder essentiële elementen gevolg te geven, zonder deze echter te kunnen garanderen.
Bij de bestelling heeft de reiziger de verplichting om elk element dat op éen of andere manier het goede verloop van de reis in het gedrang zou kunnen brengen (nationaliteit, gezondheid, eetgewoontes, ...) te melden. Ook indien bepaalde dergelijke elementen zich zouden voordoen na de bestelling heeft de reiziger de verplichting deze onmiddellijk te melden.

Artikel 8 : Klachtenregeling
1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst. Indien deze niet of niet direct gemeld wordt, kan achteraf hierop geen aanspraak worden gemaakt.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd..

Verzekering insolventie
Conform wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (Pakketreizenwet) en het Koninklijk Besluit van 29 mei 2018 van is Evenementtours door MS Amlin Insurance SE, Bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, www.amlin.com (NBB nr. 2943, BTW BE 0644.921.425) tel. +32(0)2 894700 verzekerd om in geval van insolventie, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisorganisatoren.

Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden door Evenementtours verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of -diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op privacy_EVT(at)evenementtours.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot yves(at)evenementtours.be. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be - Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.evenementtours.be/privacybeleid.

Naar boven

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketovereenkomsten

Artikel 1 : Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2 : Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst
1. De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

i. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten.
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld;
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

ii. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

iii. de betalingsmodaliteiten;

iv. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

v. algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

vi. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

vii. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2. De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

3. De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3 : Informatie door de reiziger
1. De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 : De pakketreisovereenkomst
1. Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

2. De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
i. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
ii. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
iii. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
iv. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
v. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
vi. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
vii. informatie over de interne klachtenbehandeling;
viii. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
ix. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

3. Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
i. de nodige ontvangstbewijzen
ii. de vouchers en vervoerbewijzen
iii. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5 : De Prijs
1. Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
i. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
ii. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
iii. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

2. Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

3. Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

4. In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6 : Betaling van de reissom
1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
2. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
3. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7 : Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
1. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
i. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
ii. de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

2. Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8 : Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9 : Wijziging door de organisator voor de afreis
1. De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen voor het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
i. de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
ii. het om een onbeduidende verandering gaat, en
iii. de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

2. Indien, voor het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
i. van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
ii. van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
iii. van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
iv. van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
v. in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

3. Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

4. Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10 : Opzegging door de organisator voor afreis
1. De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
i. indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
ii. indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er voor het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

2. In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11 : Opzegging door de reiziger
1. De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

2. De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

3. De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12 : Non–conformiteit tijdens de reis
1. De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

2. Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
i. onmogelijk is, of
ii. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

3. Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

4. Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

5. Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

6. Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

7. De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

8. De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

9. De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13 : Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14 : Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
1. De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

2. Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15 : Prijsvermindering en schadevergoeding
1. De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

2. De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

3. De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
i. de reiziger;
ii. een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
iii. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16 : Verplichting tot bijstand
1. De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
i. nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
ii. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

2. Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17 : Klachtenregeling
1. Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

2. Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18 : Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19 : Arbitrage of rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

3. De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

5. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
Telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12u)
Fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail : reisgeschillen(at)clv-gr.be

Naar boven