Evenementtours

Privacybeleid

(laatst bijgewerkt op 15.05.2018)

Evenementtours bvba (verder genoemd “Evenementtours”) respecteert en beschermt uw privacy. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Evenementtours verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. En dit in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het Privacy beleid vormt samen met onze Algemene voorwaarden een contractueel geheel.

Tijdens uw contacten met Evenementtours worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Evenementtours verwerkt en hoe Evenementtours hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

     1.  Deze Privacy statement & policy
     2.  Persoonsgegevens in het bezit van Evenementtours
     3.  Verwerking van de persoonsgegevens door Evenementtours
     4.  Delen van de persoonsgegevens door Evenementtours
     5.  Uw rechten
     6.  Veiligheidsbeleid van Evenementtours
     7.  Minderjarigen
     8.  Contactgegevens

1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Evenementtours van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de website en diensten van Evenementtours, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door Evenementtours verwerkte persoonsgegevens.

Evenementtours behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Evenementtours terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Evenementtours

Alleen de persoonsgegevens die u ons geheel vrijwillig meedeelt in onze contacten en via onze website (contactformulier) en terzake zijn voor een correcte dienstverlening, worden in onze bestanden geregistreerd en opgeslagen. Dit zijn onder meer:

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Evenementtours

Persoonsgegevens worden door Evenementtours voor volgende doeleinden verwerkt:

4. Delen van de persoonsgegevens door Evenementtours

Een beperkt deel persoonsgegevens wordt gedeeld met partners, leveranciers of andere aangestelden van Evenementtours wanneer de verwerking door deze derden en de aard van de gegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering en de afhandeling met betrekking tot de geboekte reizen. Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van persoonsgegevens garanderen.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Evenementtours uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Evenementtours zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de uitvoering en afhandeling van de overeenkomst/contract.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Evenementtours van u verwerkt.

U heeft tevens recht op het wissen van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens en tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Evenementtours dienstverlening)

Hiertoe kan u contact opnemen met Evenementtours via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

6. Veiligheidsbeleid van Evenementtours

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Evenementtours alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Bewaring van gegevens

Evenementtours zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Evenementtours met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Evenementtours om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Evenementtours verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de diensten en website van Evenementtours te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Evenementtours deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

Voor alle mogelijke inlichtingen kan u Evenementtours tijdens de kantooruren contacteren:
Evenementtours bvba, Meense Heirweg 53 - 8800 Roeselare
Ondernemingsnummer 0860.570.439
Privacy_EVT (apenstaartje-at) evenementtours.be
Tel: +32 (0) 51 24 82 96